BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_3_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_4_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_5_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_6_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_7_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_8_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_9_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_10_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_11_link_0
TESTAMENTSREGISTRETshapeimage_12_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_13_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_14_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_15_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_16_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Testamentsregistret

HEMHem.htmlshapeimage_18_link_0
Vår tidigare tjänst där man kunde registrera var ett testamente finns förvarat har upphört. Kunder som endast vill registrera uppgiften om var de förvarar sitt testamente, kommer vi inte längre att kunna tillmötesgå. Vi hänvisar sådana kunder till Testamentsbankens förvarings- och bevakningstjänst.
Anledningen till denna förändring är följande:
De risker som är förknippade med att förvara testamenten t.ex. i bostad, hos anhöriga eller i t.ex. i bankfack, (till vilka nu eller i framtiden flera kan ha/få tillträde), har i olika situationer blivit uppenbara och konkreta för oss i samband med de fall av oegentligheter vi avslöjat. 
Vi kan inte längre genom en sådan form av registreringstjänst indirekt stödja/rekommendera att ett testamente förvaras på ställen där åtkomligheten riskerar att kunna utnyttjas på ett icke önskvärt eller t.o.m. brottsligt sätt. Registrering av en sådan förvaringsplats riskerar dessutom att bli betydelselös eftersom ett testamente kanske inte finns där det enligt registreringen faktiskt skulle finnas. 
Inte heller vill vi rekommendera att en arvinge eller legatarie förvarar ett testamente som gagnar denne själv.  Vi har uppmärksammat och konstaterat att det jävsintresse som finns i sådana situationer lett till att vederbörande på olika sätt ”försvårat” för testator att ändra eller upphäva sitt testamente, eller på ett ansvarsfullt sätt över tid på ett etiskt och objektivt sätt försvara en testators önskan att uttrycka sin verkliga  aktuella innersta fria vilja i testamentes form. 
En i ett testamente angiven mottagare, såväl en fysisk person som en organisation bör av ovannämnda etiska skäl inte ha ansvaret att långsiktigt förvara annans testamente, särskilt inte om det finns minsta misstanke till att aktivt ha påverkat testator för sin egen direkta eller indirekta vinnings skull.
Några av de fall som i olika situationer vi avslöjat enligt ovan har lett till polisanmälan.
Vi bedömer att Testamentsbanken, som är oberoende och fristående från andra tjänster i samband med dödsfall, tillhandahåller den mest utvecklade och strukturerade formen för förvaring, bevakning och hantering av testamenten i Sverige.
Mars 2016
Testamentsbanken