Frågor och Svar om testamentenfragor_&_svar_files/Fragor%20och%20Svar%20om%20Testamenten.doc
Blankett

Förvara ett testamente

klicka härForvara.htmlForvara.htmlshapeimage_3_link_0

Sök efter ett testamente

klicka härSok.htmlSok.htmlshapeimage_4_link_0

Skriv Plus testamente

klicka härPlustestamente.htmlPlustestamente.htmlshapeimage_5_link_0
BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_7_link_0
FRÅGOR & SVARshapeimage_8_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_9_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_10_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_11_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_12_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_13_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_14_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_15_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_16_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_17_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_18_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_19_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_20_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Testamentsbanken är ett serviceföretag för förvaring av dokument och inte ett rådgivningsföretag inom juridik och rättsfrågor. Ansvaret för innehållet i svaren nedan och i de testamenten som förvaras i Testamentsbanken friskriver sig därför Testamentsbanken ifrån.

Här hittar du svar på några vanliga frågor om förvaring. Mer om testamenten finner du på blanketten frågor och svar.

Måste jag skicka mitt Testamentskuvert rekommenderat till Testamentsbanken?
Det är inte nödvändigt om du litar på vanlig postbefordran. Du kommer att få en bekräftelse från oss så fort vi mottagit det! Förvara alltid en kopia av ditt testamente på lämplig plats hemma.
Skall jag på baksidan av min testamentskopia skriva att jag förvarar originalet i Testamentsbanken? Tills nu har jag haft originalet liggande hemma i ett kuvert. 
Det brukar allmänt rekommenderas att man på sin kopia noterar var originalet finns. Vi vill dessutom rekommendera att du på framsidan högst upp på din testamentskopia placerar Testamentsbankens dekal ”Testamentsbanken”. Skulle det vid ett senare tillfälle tas kopia på en sådan kopia följer alltid denna upplysning med. Sådan dekal att klistra på sin kopia får alla kunder.
Kan jag lägga information om mina försäkringar och ett gammalt gåvobrev i mitt Testamentskuvert?
Det går alldeles utmärkt. Det räcker egentligen med en enkel förteckning. Information om sakförsäkringar är oftast onödigt. Men glöm inte eventuella pensions- eller kapitalförsäkringar tecknade i utländska försäkringsbolag, inte heller kopior på andra handlingar eller dokument du vill förmedla till dina närmast anhöriga.
Öppnar ni aldrig ett Testamentskuvert?
Ett testamentskuvert får bara öppnas av Testamentsbanken om testator vid sin registrering bestämt att en kopia (säkerhetskopia) på testamentet skall tas just innan Testamentskuvertet översändes till behörig mottagare efter testators dödsfall. Detta är en befogad säkerhetsåtgärd för att minska risken för olika slags konflikter och tvister mellan arvingar och testamentstagare. Det är testator själv som vid sin registrering (i Registreringsformulär B) beslutar i denna fråga.
Får jag en bekräftelse när Testamentsbanken mottagit mitt testamente? 
Du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt insända Testamentskuvert. (Du lägger ju själv ditt testamente i ett kuvert som du klistrar igen.) Sedan lägger du det kuvertet i ett större kuvert tillsammans med bl.a. dina personuppgifter. Du får omgående bekräftelse på att vi mottagit det kuvert du förseglat i vilket du lagt ditt testamente och/eller andra handlingar.
Kan jag få hjälp någonstans med att fylla i mina registreringsuppgifter i formulär A och B?
Eftersom det är lätt att skriva ut formulären (med tillhörande instruktion) från dator hoppas vi att någon i din närhet kan hjälpa till med att fylla i dina uppgifter i formulären (om det bara är själva registreringen det gäller och inte samtidigt att upprätta ett testamente). 
Säkert har du en vän, granne eller rådgivare som kan hjälpa dig. Vi återkommer även till frågan när vi funnit en eller flera organisationer som kan hjälpa till vid sådana behov.
Vilka är normalt sett de vanligaste riskfaktorerna vid förvaring av testamenten?
Att originalet inte hittas. Att det har ändrats på ett felaktigt sätt. Att någon (eller några i grupp) som känner sig missgynnad (/e) slänger det eller gömmer det original som hittas, oavsett var det förvaras eller har förvarats. Att det förkommer vid flytt, särskilt när testator inte har förmåga att själv kunna bevaka hur testamentet och andra personliga tillhörigheter hanteras. Att förvaringsavtal sägs upp. Generellt ökar alltid risken för vårdslös eller brottslig hantering av testamenten med testators stigande ålder. Dessutom när för få äger kunskap om ett befintligt testamente efter ett dödsfall. Testamentsbanken har som mål att särskilt bevaka och möta de hotbilder som finns och som utvecklas på detta område.
Vad är ett ”Testamentskuvert”?
Det är det kuvert som ditt testamente ligger i. Ditt Testamentskuvert klistrar du själv igen. Testamentskuvertet läggs i ett större kuvert tillsammans med registreringsunderlaget när du skickar in det för förvaring i Testamentsbanken. Ett Testamentskuvert öppnas aldrig av Testamentsbanken inför förvaringen.
Kan man betala en gång för all framtid i stället för att ha en löpande förvaringsavgift vartannat år?
Nej. Testamentsbankens inriktning är att inte låta testamenten bli ”inaktiverade” i ett bankfack eller på någon annan plats i decennier. Testamentsbanken har och kommer att ha en mer aktiv säkerhetsroll löpande i olika skeden av förvaringen och vid dödsfall. Det är vår huvuduppgift. Det finns många viktiga anledningar till att med jämna mellanrum bli påmind om sitt testamente. Livssituationen, bostadsorten, viljeinriktningen och allmänna värderingar förändras för de flesta flera gånger i livet. Dessutom kan sådant inträffa som helt eller delvis förändrar förutsättningarna för innehållet i ett redan skrivet testamente. Och med stigande ålder ökar också olika former av risker påtagligt som har med testamenten att göra. Därför vill vi inte rekommendera att ”låsa in sig” med en ”för all framtidsförvaring” med en engångskostnad i början. Ett testamente är inte ett ”för all framtidsdokument”. Det är ett dokument som för närvarande och tillsvidare utrycker den yttersta viljan, tills denna eventuellt ändras, eller borde ändras p.g.a. kanske helt förändrade förutsättningar. Det krävs i varje fas ett visst mått av säkerhetsmedvetande.
Skall man fylla i formuläret med kulspetspenna?
Ja!
Skall jag berätta för mina anhöriga vad som står i testamentet och att jag har det förvarat i Testamentsbanken?
Att berätta att du har ett testamente i Testamentsbanken är bra. Det klargör att du både är medveten om olika risker som är förenade med både förvaring av testamenten och hantering av testamenten efter dödsfall och att du också har tänkt igenom hur dina tillgångar skall fördelas en gång i framtiden. Att en eller flera utvalda arvingar och testamentstagare vet var du förvarar ditt testamente kan vara mycket klokt. Men att öppet berätta för nära och kära vad som står i testamentet är inte nödvändigt. Det kan både skapa missunnsamhet och kan onödigtvis öka riskerna för bl.a. konflikter och osämja.
Vad innebär Säkerhetskopia i Testamentsbanken?
Innan Testamentsbanken översänder ett Testamentskuvert till behörig mottagare efter ett dödsfall, öppnar Testamentsbanken Testamentskuvertet och tar en kopia på testamentet, oavsett om det är fråga om en kopia eller ett original som ligger i Testamentskuvertet. Detta innebär att det under många år kommer att finnas ett ”testamentsbevis” kvar i Testamentsbanken om det utskickade Testamentskuvertet eller bara testamentet olyckligtvis skulle komma i händerna på en slarvig eller illvillig person och inte på rätt sätt upptas i bouppteckningen.
Kan förvaringen i Testamentsbanken förenas med villkor att Välgörenhetsorganisation får reda på mitt testamente?
Ja. Testamentsbanken påtar sig att i samband med att Testamentskuvert skickas ut till behörig mottagare efter Kunds dödsfall, informera Välgörenhetsorganisation som testator velat skall ha sådan information. Önskemålen och uppgifterna noteras på Registreringsformulär B. Detta gäller även eventuella kompletteringar i form av tilläggstestamenten.
Vad är en testamentsexekutor?
En testamentsexekutor är en person som testator i sitt testamente utsett att sköta boutredningen och verkställa testamentet. Det behöver inte vara en advokat eller jurist, men oftast är det en sådan som får förtroendet.
Vad händer när jag är så gammal att jag måste få hjälp med att ändra ett testamente som jag har i Testamentsbanken.
Det gamla Testamentskuvertet skall begäras återsänt. Blanketten "Begäran om återsändande" skall användas. Testamentsbanken medverkar dock inte i ändringar av innehållet i testamenten. Ändringar av testamenten vid hög ålder är ofta förenade med vissa osäkerhetsfaktorer. Testamentsbanken har som policy att eventuella ändringar i förvaringsuppdraget vid hög ålder skall göras med mycket stor noggrannhet och respekt. Med stigande ålder och sämre hälsa ökar riskerna avsevärt i olika testamentssammanhang. Om ett testamente som förvaras i Testamentsbanken skall ändras vid hög ålder, vill vi därför rekommendera att Testamentsbanken aktivt blir involverad i förändringen genom ny förvaring av det nya testamentet. Proceduren med ett nytt Testamentskuvert kräver en viss form av medveten aktivitet, vilket dock skall uppfattas som en säkerhetsmässigt positiv faktor i sammanhanget.
Min vän hade i alla år sitt testamente i ett kuvert i sin skrivbordslåda. Jag vet att jag och en hjälporganisation var omnämnda i testamentet. För några år sedan flyttade han till ett äldreboende men där finns det nu inte. Kan det finnas i Testamentsbanken? Han har inga släktingar. 
Sådant kan vi inte svara på så länge han lever. Kanske kan du ställa frågan till honom själv. Är han helt klar över vad han vill och inte vet vart det gamla tagit vägen, är det naturligtvis bäst att han skriver ett nytt och förvarar det nya i Testamentsbanken. Tänk dock då på att vårdpersonal oftast inte får bevittna testamenten i sina roller på äldreboenden. Formuläret med hans personuppgifter måste kanske någon hjälpa honom med att skriva ut från datorn. (Registreringsformulär A och B skall ju alltid skickas med till Testamentsbanken) Hittas inte det gamla testamentet i original eller om han inte skriver ett nytt tillfaller hans kvarlåtenskap allmänna arvsfonden.
Jag bor utomlands. Min syster bor i samma stad som min far. Hon säger att hon har vår fars testamente hemma hos sig. Antingen har hon inte läst det eller också vill hon inte säga vad det står i testamentet. Hur vet jag att allt går eller har gått rätt till? Min far är fullt frisk och är helt klar i huvudet.
Det är svårt att svara på. Börja med att rekommendera Testamentsbanken till din far! En extern neutral part i alla sammanhang!
Är Testamentsbanken en bank?
Nej. Testamentsbanken är ingen bank utan är ett samlingsbegrepp för förvaring av testamenten och samboavtal. Detta sker i Samboregistret och ett testamentsregister. (Bank betyder egentligen förråd och Conclavia det slutna rummet.)
Jag bor utomlands sedan många år och arbetar idag för ett större svenskt företag. Skulle jag avlida kommer en lite komplicerad fördelnings- och arvsskattesituation att inträffa. (Jag har bl.a. fastighet i Frankrike) Jag har dock skrivit ett testamente om vissa fördelningsprinciper. Vad händer vid dödsfall om jag förvarar mitt testamente i Testamentsbanken?
Ha alltid en kopia eller ytterligare ett original av testamentet förvarat hemma! Testamentsbanken har inga andra intressen än att Testamentskuvertet kommer fram och att rätt personer får ta del av det oavsett om dödsbodelägarna eller testamentstagare bor i Sverige eller utomlands. Vi vill rekommendera dig att på Registreringsformuläret kryssa i ”Säkerhetskopia önskas” och att meddela dina anhöriga eller annan att du förvarar ditt testamente i Testamentsbanken. Vi vill också rekommendera dig att namnge någon som du vill att vi särskilt informerar om vem testamentet har översänts till efter ett dödsfall.
Jag har testamenterat 40 000 kronor till en välgörenhets-organisation. Hur gör jag om jag vill att organisationen verkligen skall få reda på detta?
Oavsett om organisationen ifråga medverkat vid upprättandet av testamentet eller ej, vill den naturligtvis få information om testamentet vid dödsfall. Ett testamente skall tas upp i en bouppteckning (eller om det kommer fram först senare, i en tilläggsbouppteckning). Därmed blir det en offentlig handling. Det händer dock att testamenten av olika anledningar inte hittas eller inte hanteras ansvarsfullt. Detta vill Testamentsbanken motverka. Därför har Testamentsbanken bl.a. påtagit sig rollen att i samband med att Testamentskuvert skickas ut till behörig mottagare, informera sådan organisation och/eller testamentsexekutor, eller annan som Kunden (testator) vid registreringen i formulär B särskilt begärt skall ha sådan information. Detta gäller även eventuella kompletteringar i form av tilläggstestamenten.
Kan vem som helst ställa en fråga till Testamentsbanken om ni förvarar min släktings testamente?
Ja, men bara om din släkting avlidit. Dessförinnan blir det inget svar. Det kan ju finnas fler släktingar än du som bör veta att din släktings Testamentskuvert förvaras eller har förvarats i Testamentsbanken. Det kan också finnas andra än släktingar som bör känna till detta, t.ex. en bouppteckningsförrättare. Däremot är kretsen som efter dödsfall kan få Testamentskuvertet utlämnat till sig begränsad. Även om ett Testamentskuvert bara skulle innehålla en testamentskopia finns det sannolikt också på denna information om var originalet finns.
Skickas testamentet ut direkt när testator avlidit.
Se först svar på ovanstående fråga. 
Svaret är Nej! Det har i alla tider alltid funnits en självklar och naturlig fråga när någon avlidit. Finns det något testamente? Man söker i eventuellt bankfack. I skrivbordslådan. I linneskåpet mm. I vissa fall kan det komma ett brev från en advokat eller begravningsbyrå eller annan om att det finns ett testamente. Testamentet kan dock vara gammalt och inte ens gällande. Det kan ju ha ersatts med ett senare upprättat. Eller t.o.m. vara återkallat.
Nu finns det ett naturligt ställe att höra av sig till. Att söka och leta och fråga är en del av det efterforskningsansvar som de anhöriga alltid har eftersom ett testamente eller en kopia alltid kan ligga där man spontant inte förväntat att hitta det. Frågan är därför naturlig och viss efterforskning alltid viktig att göra även om det ligger en kopia hemma med t.ex. upplysning på baksidan om var originalet finns.
Testamentsbanken har ambitionen att bli ett centralt frivilligt oberoende register för alla som vill registrera och förvara sitt testamente, oavsett om det är originalet eller en kopia. Sannolikheten för att ett uppvisat testamente är det sist upprättade testamentet är ofta omöjlig att uppskatta, särskilt om det gått en tid sedan det man hittar upprättades. Genom att Testamentsbanken enbart har rollen som ett centralt oberoende register- och förvaringsställe blir Testamentsbanken dock en naturlig och självklar plats att spontant tänka på för anhöriga samt för alla som sysslar med dessa frågor.
Varför finns Testamentsbanken?
Se även svar ovan. Det har tidigare varit svårt att hitta en säker förvaring där man uteslutande och på ett reglerat oberoende och neutralt sätt bara registrerar och hanterar testamenten och inte har ekonomiska intressen i verksamhetsområden sammankopplade med en avliden testator. 
Ett frivilligt centralt testamentsregister har efterlysts i Sverige under mycket lång tid. Olika länder har olika sådana system. Det finns idag så många ställen som testamenten förvaras på och osäkerheten och villrådigheten ökar med antalet förvaringsställen och de risker som förvaringen, hanteringen och förändringar i livssituationer är förknippade med. Testamentsbanken har dessutom en förvaringspolicy att ett testamente skall vara en hemlig handling under testators livstid. Därav förslutna Testamentskuvert redan från början.
Testamentsbanken för också ett register, vilket innebär att t.o.m. en testamentskopia som ligger i ett förvarat Testamentskuvert kan bli viktig, dock bara om det på denna står var originalet förvaras och om originalet verkligen hittas där det påstås ligga förvarat och att detta original är det sist upprättade testamentet. Dessa är några av skälen

Frågor & Svar

HEMHem.htmlshapeimage_23_link_0