Bosatt i utlandet

Är du bosatt utomlands, stadigvarande eller temporärt, och är svensk medborgare är du välkommen att förvara ditt testamente i Testamentsbanken. Detta gäller således även om du är skattemässigt utskriven från Sverige och för närvarande således bara har ditt folkbokföringsnummer kvar.

I Testamentsbanken får du ett långsiktigt fast och tryggt förvaringsställe för ditt testamente oavsett var i världen du bor och oavsett var dina anhöriga bor vid ditt dödsfall och oavsett vilket eller vilka medborgarskap dessa då har. Med testamentet förvarat i Testamentsbanken får du en trygg, naturlig, praktisk och neutral plats för ditt testamente, till gagn för såväl dig själv som för arvingar och testamentstagare vid dödsfall.

Själva förvaringsplatsen för ditt testamente påverkar inte frågan om vilket lands lag som skall tillämpas med avseende på arvs- och skattefrågor vid dödsfall. Lagvalet bestäms av helt andra faktorer som t.ex. arvlåtarens/testatorns medborgarskap och hemvist, fast egendoms belägenhet, olika anknytningsfakta, multilaterala konventioner och olika länders lagar, praxis och avtal med varandra.

Med hänsyn till ovan nämnda och olika länders olika rättsordningar kan det hävdas att ett väl utformat testamente som upprättats enligt gällande formkrav, på ett bra sätt säkerställer att kvarlåtenskapen vid dödsfall fördelas så långt möjligt på det sätt testator vill; detta oavsett hur och på vilken grund, enligt olika staters rättsordningar och lagvalsregler, en arvlåtares kvarlåtenskap skulle kommit att fördelas om det inte fanns något testamente att ta hänsyn till.
Härvid bortses från sådana tvingande regler som inskränker den totala testamentsfriheten. (T.ex det svenska laglottskravet och basbeloppsregeln.)

För en svensk medborgare som är bosatt utomlands eller temporärt vistas eller arbetar utomlands innebär en förvaring av testamente i Testamentsbanken både en fast förvaringsplats och att en neutral kontakt och praktisk länk med Sverige säkerställs för både testator, arvingar och testamentstagare med avseende på frågor med svensk anknytning som ofta glöms eller särskilt uppkommer eller som kanske borde kunna bevakas bättre av testamentstagare i samband med dödsfall, arv och testamenten.

Vi vill rekommendera dig som bor utomlands och som ur ett svenskt perspektiv sannolikt kommer att leva ett mer mobilt och internationellt liv än andra, att i Testamentsbanken välja tillägget ”Säkerhetskopia”, i synnerhet om arvingar och testamentstagare inte bor i samma land eller i framtiden riskerar att inte göra det. Uppstår oklarhet om rätt mottagare utomlands översänder Testamentsbanken för säkerhets skull först en Säkerhetskopia till anvisad mottagare. Vi vill även rekommendera dig att i ditt testamente förordna en testamentsexekutor om dina förhållanden är lite mer komplexa att utreda eller om det från början bedöms lämpligt att ha en utsedd person namngiven i syfte att på bästa sätt kunna verkställa testamentet. Ett vanligt råd i samband med utlandsboende och att ditt svenska personnummer tagits bort i folkbokföringsregistret, är att anhöriga informeras om att testamentet finns förvar hos Testamentsbanken Förvaringen i Testamentsbanken kan, efter medgivande av testator, också registreras hos arbetsgivare eller svenskrelaterad förening eller organisation utomlands.

Formkrav och tillämplig lag

Ett testamente upprättat av en svensk medborgare är enligt svensk lag giltigt om det uppfyller formkraven i den svenska rättsordningen eller de formkrav som gäller i det land där testamentet upprättats, oavsett var testator vid tiden för dödsfallet var bosatt. Än viktigare kan det vara att förvissa sig om att testamentet uppfyller formkraven i det land den svenske medborgaren anses ha sin hemvist, om hemvisten vid dödsfall är ett utomnordiskt land; Tillämplig lag i detta land kan ju vid dödsfall komma att vara hemvistlandets lag, även när det gäller själva formkraven vid upprättande av testamente. Det är många gånger lämpligt att ha testamentet skrivet/översatt till både hemvistlandets språk och svenska.

Se under länken Frågor och svar.

När svensk medborgare med hemvist utanför Norden avlider skall en boutredning göras även i Sverige, i normalfallet dock bara om den avlidne har tillgångar i Sverige av inte enbart ringa värde. Att få information om ett testamente och kunna bevaka sin rätt enligt tillämplig lag kan kännas extra viktigt för både arvingar och testamentstagare i internationella sammanhang, oavsett var boutredning sker.

Svensk medborgare som bor utomlands och som har stark anknytning till landet ifråga (t.ex. hemvist eller dubbelt medborgarskap), bör inte försumma att inhämta djupare kunskap om huruvida hemvistlandets lag anses tillämplig eller ”riskerar” att tillämpas vid dödsfall och vad den legala arvsordningen i det landet skulle komma att få för effekter på fördelningen av kvarlåtenskapen om ett testamente saknas eller förklaras ogiltigt. Formkraven som gäller för upprättande av testamente är alltid synnerligen viktiga att följa i alla dess delar, i synnerhet om testamentet är upprättat, ändrat eller återkallat i ett land som på viktiga områden inom successionsrätten har en oklar eller avvikande rättsordning i förhållande till den svenska. Att formkraven enligt svensk rätt är uppfyllda är ett normalt viktigt första steg, men det bör också vila på testator att förvissa sig om huruvida de svenska formkraven i alla avseenden är tillräckliga i den främmande stat som testator anses ha sin stadigvarande hemvist eller annan mycket stark anknytning. Ett testamente kan av olika anledningar komma att betraktas ogiltigt. Att klandra ett testamente eller vilja få det förklarat ogiltigt är inte ovanligt. I samband med boutredning, bodelning och arvskifte som sker i främmande stat efter avliden svensk medborgare kan utredning om svenska rättsregler också vara bristfällig eller t.o.m. försummas, trots att det enligt svensk lag och internationella överenskommelser i många länder är svensk lag som i det enskilda fallet skulle ha tillämpats beträffande ett arv och testamente.

Det finns advokater som är specialiserade på olika länders rättstillämpning med avseende på specifika arvs- och testamentsfrågor. Testamentsbanken kan i förekommande fall förmedla namn på advokater som är inriktade på internationella arvs- och testamentsfrågor. En annan möjlighet att få svar på en specifik fråga kan vara att kontakta Svenska Ambassader, Generalkonsulat eller Utrikesdepartementet.