Frågor och svar

Testamentsbanken är ett serviceföretag för förvaring av dokument och inte ett rådgivningsföretag inom juridik och rättsfrågor. Ansvaret för innehållet i svaren nedan och i de testamenten som förvaras i Testamentsbanken friskriver sig därför Testamentsbanken ifrån. Testamentsbanken är inte affärsmässigt kopplat till begravningsbranschen utan har helt och hållet enbart fokus på att göra förvaringen, bevakningen och hanteringen av testamenten säker och sekretessrelaterad.

Här hittar du svar på några vanliga frågor om förvaring. Mer om testamenten finner du på blanketten frågor och svar.

Måste jag skicka mitt Testamentskuvert rekommenderat till Testamentsbanken?

Det är inte nödvändigt om du litar på vanlig postbefordran. Vi har emellertid under alla år aldrig blivit uppmärksammade på att ett Testamentskuvert försvunnit på posten. Du kommer att få en bekräftelse från oss så fort vi mottagit det! Förvara alltid en kopia av ditt testamente på lämplig plats hemma.

Skall jag på baksidan av min testamentskopia skriva att jag förvarar originalet i Testamentsbanken? Tills nu har jag haft originalet liggande hemma i ett kuvert.

Från oss får du en lämplig bekräftelse som är tänkt att ligga öppet bland dina värdehandlingar.

Kan jag lägga information om mina försäkringar och ett gammalt gåvobrev i mitt Testamentskuvert?  

Det går alldeles utmärkt. Det räcker egentligen med en enkel förteckning. Information om sakförsäkringar är oftast onödigt. Men glöm inte eventuella pensions- eller kapitalförsäkringar tecknade i utländska försäkringsbolag, inte heller kopior på andra handlingar eller dokument du vill förmedla till dina närmast anhöriga.

Öppnar ni aldrig ett Testamentskuvert?

Ett testamentskuvert får bara öppnas av Testamentsbanken om testator vid sin registrering bestämt att en kopia (säkerhetskopia) på testamentet skall tas just innan Testamentskuvertet översändes till behörig mottagare efter testators dödsfall. Detta är en befogad säkerhetsåtgärd för att minska risken för olika slags konflikter och tvister mellan arvingar och testamentstagare. Det är testator själv som vid sin registrering (i Registreringsformulär B) beslutar i denna fråga. Dessutom finns fall när god man är inblandad och när misstanke om t.ex. demens föreligger.

Får jag en bekräftelse när Testamentsbanken mottagit mitt testamente?

Du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt insända Testamentskuvert. (Du lägger ju själv ditt testamente i ett kuvert som du klistrar igen.) Sedan lägger du det kuvertet i ett större kuvert tillsammans med bland annat dina personuppgifter. Du får omgående bekräftelse på att vi mottagit det kuvert du förseglat i vilket du lagt ditt testamente och/eller andra handlingar.

Kan jag få hjälp någonstans med att fylla i mina registreringsuppgifter i formulär A och B?

Eftersom det är lätt att fylla i uppgifterna i formulären (med tillhörande instruktion) hoppas vi att någon i din närhet kan hjälpa till. (om det bara är själva registreringen det gäller och inte samtidigt att upprätta ett testamente). Säkert har du en vän, granne eller rådgivare som kan hjälpa dig. Vi återkommer även till frågan när vi funnit en eller flera organisationer som kan hjälpa till vid sådana behov om vi märker att de svårigheterna motiverar det. Formulären går alltid att beställa från oss så postar vi dessa.

Vilka är normalt sett de vanligaste riskfaktorerna vid förvaring av testamenten?

Att originalet inte hittas. Att det har ändrats på ett felaktigt sätt. Att någon (eller några i grupp) som känner sig missgynnad eller slänger det eller gömmer det original som hittas, oavsett var det förvaras eller har förvarats. Att det förkommer vid flytt, särskilt när testator inte har förmåga att själv kunna bevaka hur testamentet och andra personliga tillhörigheter hanteras. Att förvaringsavtal sägs upp. Generellt ökar alltid risken för vårdslös eller brottslig hantering av testamenten med testators stigande ålder. Dessutom när för få äger kunskap om ett befintligt testamente efter ett dödsfall. Testamentsbanken har som mål att särskilt bevaka och möta de hotbilder som finns och som utvecklas på detta område.

Vad är ett ”Testamentskuvert”?

Det är det kuvert som ditt testamente ligger i. Ditt Testamentskuvert klistrar du själv igen. Testamentskuvertet läggs i ett större kuvert tillsammans med registreringsunderlaget när du skickar in det för förvaring i Testamentsbanken. Ett Testamentskuvert öppnas aldrig av Testamentsbanken inför förvaringen.

Kan man betala en gång för all framtid i stället för att ha en löpande förvaringsavgift vartannat år?     

Nej. Testamentsbankens inriktning är att inte låta testamenten bli ”inaktiverade” i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå eller på någon annan plats i decennier. Testamentsbanken har och kommer att ha en mer aktiv säkerhetsroll löpande i olika skeden av förvaringen och vid dödsfall. Det är vår huvuduppgift. Det finns många viktiga anledningar till att med jämna mellanrum bli påmind om sitt testamente. Livssituationen, bostadsorten, viljeinriktningen och allmänna värderingar förändras för de flesta flera gånger i livet. Dessutom kan sådant inträffa som helt eller delvis förändrar förutsättningarna för innehållet i ett redan skrivet testamente. Och med stigande ålder ökar också olika former av risker påtagligt som har med testamenten att göra. Därför vill vi inte rekommendera att ”låsa in sig” med en ”för all framtidsförvaring” med en engångskostnad i början. Ett testamente är inte ett ”för all framtidsdokument”. Det är ett dokument som för närvarande och tills vidare utrycker den yttersta viljan, tills denna eventuellt ändras, eller borde ändras p.g.a. kanske helt förändrade förutsättningar. Det krävs i varje fas ett visst mått av säkerhetsmedvetande.

Skall man fylla i formuläret med kulspetspenna?

Ja!

Skall jag berätta för mina anhöriga vad som står i testamentet och att jag har det förvarat i Testamentsbanken?

Att berätta att du har ett testamente i Testamentsbanken är bra. Det klargör att du både är medveten om olika risker som är förenade med både förvaring av testamenten och hantering av testamenten efter dödsfall och att du också har tänkt igenom hur dina tillgångar skall fördelas en gång i framtiden. Att en eller flera utvalda arvingar och testamentstagare vet var du förvarar ditt testamente kan vara mycket klokt. Men att öppet berätta för nära och kära vad som står i testamentet är inte nödvändigt. Det kan både skapa missunnsamhet och kan onödigtvis öka riskerna för bland annat konflikter och osämja.

Vad innebär Säkerhetskopia i Testamentsbanken?

Innan Testamentsbanken översänder ett Testamentskuvert till behörig mottagare efter ett dödsfall, öppnar Testamentsbanken Testamentskuvertet och tar en kopia på testamentet, oavsett om det är fråga om en kopia eller ett original som ligger i Testamentskuvertet. Detta innebär att det under många år kommer att finnas ett ”testamentsbevis” kvar i Testamentsbanken om det utskickade Testamentskuvertet eller bara testamentet olyckligtvis och olagligt skulle komma i händerna på en slarvig eller illvillig person och inte på rätt sätt upptas i bouppteckningen.

Kan förvaringen i Testamentsbanken förenas med villkor att Välgörenhetsorganisation får reda på mitt testamente?

Ja. Testamentsbanken kan påta sig att i samband med att Testamentskuvert skickas ut till behörig mottagare efter Kunds dödsfall, informera Välgörenhetsorganisation som testator velat skall ha sådan information. Önskemålen och uppgifterna noteras som komplement till formulär B. Detta gäller även eventuella kompletteringar i form av tilläggstestamenten. Om Välgörenhetsorganisation i testamentet är förordnad som testamentstagare behövs emellertid ingen särskilt extra info till sådan organisation.

Vad är en testamentsexekutor?

En testamentsexekutor är en person som testator i sitt testamente utsett att ansvara för verkställigheten av testamentet. Det behöver inte vara en advokat eller jurist, men oftast är det en sådan som får förtroendet.

Vad händer när jag är så gammal att jag måste få hjälp med att ändra ett testamente som jag har i Testamentsbanken?

Det gamla Testamentskuvertet skall begäras återsänt. Blanketten ”Begäran om återsändande” skall användas. Testamentsbanken medverkar dock inte i ändringar av innehållet i testamenten. Ändringar av testamenten vid hög ålder är ofta förenade med vissa osäkerhetsfaktorer. Testamentsbanken har som policy att eventuella ändringar i förvaringsuppdraget vid hög ålder skall göras med mycket stor noggrannhet och respekt. Med stigande ålder och sämre hälsa ökar riskerna avsevärt i olika testamentssammanhang. Om ett testamente som förvaras i Testamentsbanken skall ändras vid hög ålder, vill vi därför rekommendera att Testamentsbanken aktivt blir involverad i förändringen genom ny förvaring av det nya testamentet. Proceduren med ett nytt Testamentskuvert kräver en viss form av medveten aktivitet, vilket dock skall uppfattas som en säkerhetsmässigt positiv faktor i sammanhanget.

Min vän hade i alla år sitt testamente i ett kuvert i sin skrivbordslåda. Jag vet att jag och en hjälporganisation var omnämnda i testamentet. För några år sedan flyttade han till ett äldreboende men där finns det nu inte. Kan det finnas i Testamentsbanken? Han har inga släktingar.

Sådant kan vi inte svara på så länge han lever. Däremot har han fått årliga årsfakturor från oss. Har inte fått några sådana förvarar vi inte heller hans eventuella testamente. Kanske kan du ställa frågan till honom själv. Är han helt klar över vad han vill och inte vet vart det gamla tagit vägen, är det naturligtvis bäst att han skriver ett nytt och förvarar det nya i Testamentsbanken. Tänk dock då på att vårdpersonal oftast inte får bevittna testamenten i sina roller på äldreboenden. Formulären A och B med hans personuppgifter måste kanske någon hjälpa honom med att fylla i med namn och personnummer och övriga uppgifter i registreringsunderlaget. (Registreringsformulär A och B skall ju alltid skickas med till Testamentsbanken) Hittas inte det gamla testamentet i original eller om han inte skriver ett nytt tillfaller hans kvarlåtenskap allmänna arvsfonden. Det är viktigt att hans mentala hälsa är sådant att han verkligen är vid sina sinnens fulla bruk, som det står i vittnesmeningen.

 Jag bor utomlands. Min syster bor i samma stad som min far. Hon säger att hon har vår fars testamente hemma hos sig. Antingen har hon inte läst det eller också vill hon inte säga vad det står i testamentet.  Hur vet jag att allt går eller har gått rätt till? Min far är fullt frisk och är helt klar i huvudet.

Det är svårt att svara på. Börja med att rekommendera Testamentsbanken till din far! En extern neutral part i alla sammanhang!

Är Testamentsbanken en bank?

Nej. Testamentsbanken är ingen bank utan är ett samlingsbegrepp för förvaring av bland annat testamenten och samboavtal. Själva företaget heter TB Testamentsbanken AB

Jag bor utomlands sedan många år och arbetar idag för ett större svenskt företag. Skulle jag avlida kommer en lite komplicerad fördelnings- och arvsskattesituation att inträffa. (Jag har bland annat fastighet i Frankrike) Jag har dock skrivit ett testamente om vissa fördelningsprinciper. Vad händer vid dödsfall om jag förvarar mitt testamente i Testamentsbanken?

Ha gärna en kopia eller ytterligare ett original av testamentet förvarat hemma! Testamentsbanken har inga andra intressen än att testamentet kommer fram och att rätt personer får ta del av det oavsett om dödsbodelägarna eller testamentstagare bor i Sverige eller utomlands. Vi vill rekommendera dig att på Registreringsformuläret kryssa i ”Säkerhetskopia önskas” och att meddela dina anhöriga eller annan att du förvarar ditt testamente i Testamentsbanken.  Vår bekräftelse om din förvaring i Testamentsbanken är en handling som vi alltid rekommenderar skall ligga öppet i bostaden. Har du inget svenskt personnummer under din utlandsvistelse måste vi få besked från någon om ditt dödsfall. Meddela anhörig som i testamentet är testamentstagare att dödsfall skall rapporteras till Testamentsbanken.

Kan vem som helst ställa en fråga till Testamentsbanken om ni förvarar min släktings testamente?

Ja, men bara om din släkting avlidit. Dessförinnan blir det inget svar. Det kan ju finnas fler släktingar än du som bör veta att din släktings Testamentskuvert förvaras eller har förvarats i Testamentsbanken. Det kan också finnas andra än släktingar som bör känna till detta, till exempel en bouppteckningsförrättare. Däremot är kretsen som efter dödsfall kan få Testamentskuvertet utskickat till sig begränsad. Även om ett Testamentskuvert mot förmodan bara skulle innehålla en testamentskopia finns det sannolikt också på denna information om var originalet finns.

Skickas testamentet ut direkt när testator avlidit?

Se först svar på ovanstående fråga. Svaret är Nej! Det har i alla tider alltid funnits en självklar och naturlig fråga när någon avlidit. Finns det något testamente? Man söker i eventuellt bankfack. I skrivbordslådan. I linneskåpet mm. I vissa fall kan det komma ett brev från en advokat eller begravningsbyrå eller annan om att det finns ett testamente. Testamentet kan dock vara gammalt och inte ens gällande. Det kan ju ha ersatts med ett senare upprättat. Eller t.o.m. vara återkallat. Nu finns det ett naturligt ställe att höra av sig till. Att söka och leta och fråga är en del av det efterforskningsansvar som de anhöriga alltid har eftersom ett testamente eller en kopia alltid kan ligga där man spontant inte förväntat att hitta det. Frågan är därför naturlig och viss efterforskning alltid viktig att göra även om det ligger en kopia hemma med till exempel upplysning på baksidan om var originalet finns. Testamentsbanken har ambitionen att bli ett centralt frivilligt oberoende register för alla som vill registrera och förvara sitt testamente, oavsett om det är originalet eller en kopia. Sannolikheten för att ett uppvisat testamente är det sist upprättade testamentet är ofta omöjlig att uppskatta, särskilt om det gått en tid sedan det man hittar upprättades. Genom att Testamentsbanken enbart har rollen som ett centralt oberoende register- och förvaringsställe blir Testamentsbanken dock en naturlig och självklar plats att spontant tänka på för anhöriga samt för alla som sysslar med dessa frågor. Vi är i detta viktiga sammanhang helt fristående från begravningsbranschen

Varför finns Testamentsbanken?

Se även svar ovan. Det har tidigare varit svårt att hitta en säker förvaring där man uteslutande och på ett reglerat oberoende och neutralt sätt bara registrerar och hanterar testamenten och inte har ekonomiska intressen i verksamhetsområden sammankopplade med en avliden testator. Ett frivilligt centralt testamentsregister har efterlysts i Sverige under mycket lång tid. Olika länder har olika sådana system. Det finns idag så många ställen som testamenten förvaras på och osäkerheten och villrådigheten ökar med antalet förvaringsställen och de risker som förvaringen, hanteringen och förändringar i livssituationer är förknippade med. Det rekommenderas t.o.m. av en av storbankerna på sin sida ”Private Placement” om ”Säker testamentsförvaring” att ha testamentet hemma i ett kassaskåp även om det är osäkert. Sådant måste vi av erfarenhet ta helt avstånd ifrån eftersom säkerhet, sekretess och integritet är vårt viktigaste fokus Testamentsbanken har ju en förvaringspolicy att ett testamente skall vara en hemlig handling under testators livstid. Därav förslutna Testamentskuvert redan från början.