Om oss

Det har bland personer och myndigheter som på olika sätt och i olika roller är involverade i testamentsärenden under årens lopp dykt upp önskemål om en central förvarings- och registerplats för testamenten. Häri har även legat att även ändringar och tillägg till testamenten borde hanteras med större varsamhet, medvetenhet och noggrannhet.

Testamentsbanken är ett resultat av dessa önskemål och säkerhetsaspekter.

Testamentsbanken är en fristående och oberoende samarbetspartner för dig som upprättat eller avser att upprätta ett testamente. Dessutom fungerar Testamentsbanken som en oberoende samarbetspartner för alla som är involverade i hanteringen av olika testamentsfrågor.

Ett testamente är en mycket viktig handling, tillkommen i syfte att både efterlevas och återfinnas i original när testator avlidit. När livssituationen eller prioriteringar förändras under livet görs ofta ändringar och tillägg till gamla testamenten. Ett original av just det testamente som utgör testators yttersta vilja och som denne verkligen vill skall gälla, är naturligtvis också det testator vill att efterlevande skall få ta del av.

Det finns tyvärr många orsaker till att ett testamente i original inte hittas när det behövs, eller har ändrats på ett felaktigt sätt, eller har bevittnats av personer som gjort testamentet ogiltigt eller tvistigt. Det bör naturligtvis inte heller uppkomma situationer där det testamente som hittas faktiskt har ersatts av ett senare upprättat testamente som av en eller annan orsak inte kan hittas. Eller att en skriftlig återkallelse av ett testamente inte kan hittas. Inget fall är det andra exakt likt.

Att av nyfikenhet ha intresse i vad ett testamente innehåller eller kanske borde innehålla är vanligt. Det är också vanligt att ha förväntningar, förhoppningar eller misstankar om innehållet i testamenten, vilket olyckligtvis ofta leder till handlingar och situationer som utmynnar i släkt- och arvskonflikter. T.o.m. impulsartade ändringar av redan skrivna testamenten förekommer, där testators yttersta vilja spelar en underordnad roll. Det är omöjligt att identifiera alla risker i förtid. Därför bör ett testamente förvaras på en så säker plats att det efter en avliden testator alltid går att hitta av en bred behörigkrets. Det bör dessutom till dess råda fullständig sekretess kring innehållet och en viss byråkrati när det gäller att ändra eller göra tillägg till ett befintligt testamente, – allt för att inte riskera att det försvinner, rivs sönder, förfalskas eller att felaktiga strykningar görs eller att det mer eller mindre impulsivt ändras av testator under plötslig påverkan.

Testamentsbankens roll

Testamentsbankens roll är att skapa trygghet och säkerhet avseende ditt testamente, oavsett om du flyttar, slarvar eller glömmer, eller råkar ut för något som gör dig mindre medveten om att du faktiskt har eller har haft ett testamente, eller råkar ut för något som faktiskt ofrivilligt förändrar förutsättningarna att hitta ditt sista originaltestamente. Testamentsbanken är en trygg, säker central förvaringsplats. Testamentsbanken är dessutom den fullständigt neutrala förvaringsplatsen, fristående ifrån sådana verksamheter som i samhället är besläktade med testamenten.

Från Testamentsbanken får du naturligtvis en bekräftelse om din förvaring. Denna lägger du bland dina värdehandlingar.

Det är till Testamentsbanken vem som helst efter ett dödsfall kan ställa frågan:

Finns det något testamente?

Några viktiga detaljer:

  • I Testamentsbanken förvaras ditt testamente i ditt eget Testamentskuvert i ett säkerhetsvalv.
  • Du kan när som helst som Kund få det återsänt.
  • Det är efter dödsfall alltid tillgängligt att utsändas till behörig mottagare.
  • Ingen scanning av testamenten; Därför inga intrångsrisker i testamentsdatabaser.

Att återkalla ett testamente eller ändra eller göra tillägg till testamenten som förvaras i Testamentsbanken kan du läsa om under Ändra.

Administrering

Testamentsbanken och Testamentsregistret administreras av TB Testamentsbyrån AB. Företagen samarbetar med jurister och advokater som vill säkerställa trygg förvaring och bevakning av sina klienters testamenten.