Säkerhet

Testamentsbanken hanterar all dokumentförvaring fysiskt.

Här scannas inga testamenten för lagring elektroniskt.

Här läggs i stället ditt testamente rakt in i ett säkerhetsvalv. I ditt eget kuvert som du själv redan förslutit. Och som du satt ditt signum på. Testamentsbanken är ett helt oberoende och fristående förvaringsställe av kuvert med testamenten i. Du har närhelst tillgång till ditt eget kuvert. Du bestämmer själv om och när du eventuellt vill ha tillbaka det. Vid dödsfall är behörigkretsen begränsad. I Testamentsbanken finns administrativa rutiner och regler som ökar säkerheten i olika avseenden – såväl under förvaringen som efter testators dödsfall.

Dessutom bevakas testamentet genom att Testamentsbanken/Testamentsregistret med jämna mellanrum samkör sitt kundregister med folkbokföringsregistret avseende alla som vid sin död var folkbokbörda i Sverige.

I tre fall äger Testamentsbanken rätt att öppna ett Testamentskuvert. Det ena fallet är efter testators dödsfall innan testamentet utsänts till behörig mottagare. Dock får Säkerhetskopia ej tas om Kund vid registreringen skriftligt undantagit Testamentsbanken från rätten till denna normalt viktiga säkerhetsåtgärd. Genom att ta Säkerhetskopia efter testators dödsfall elimineras de problem som skulle uppstå om mottagaren av testamente för dödsboets räkning inte skulle förvalta testamentet på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt. Det andra fallet är om en Medregistrerad (vid inbördes testamente eller samboavtal) i samband med Kundens eventuella “Begäran om återsändande” av Testamentskuvertet skriftligt begär att Säkerhetskopia tas innan detta återsänds till Kunden. Denna rätt ges Medregistrerad för att både Kund och Medregistrerads intressen i sammanhangent skall säkerställas på ett rättvist sätt i samband med att Testamentskuvertet har begärts återsänt till Kunden. Det tredje fallet är när god man för sin huvudmans räkning begär återsändande av sin huvudmans Testamentskuvert.

Förutom vid dessa tre tillfällen får inte några Testamentskuvert öppnas som ligger i förvar i Testamentsbanken. I alla andra fall skall Testamentskuvert vara oöppnade när mottagare får det i sin hand.

I Testamentsbanken finns heller ingen person som medverkat i utformningen av testamentet och som således under testators livstid har kunskap om innehållet i det. Det finns heller inte någon koppling mellan förvaringen och andra tjänster. Vi är helt neutrala och fristående i förhållande till närbesläktade verksamhetsområden. Vårt uppdrag är att göra förvaringen av ditt testamente säkrare och hanteringen av testamentet vid dödsfall tydligare och säkrare.

Vi vill också öka medvetenheten om att ett testamente inte nödvändigtvis skrivs för all framtid – det är så mycket som förändras i livet som motiverar att man kontinuerligt bör se över sitt testamente och anpassa det till aktuella förutsättningar och värderingar. Ett testamente bör därför inte ”glömmas bort” när det väl är skrivet och ligger i säkert förvar!

Testamentsbanken vill dels genom att vara en central, oberoende fysisk förvaringsplats och dels genom att alltid använda säkra vedertagna rutiner, göra ett beslut om registrering och förvaring av testamentet i Testamentsbanken till ett naturligt steg i alla testamentssammanhang. Vi kommer därför alltid att vara lyhörda för organisationers, myndigheters och rådgivares förslag på samarbets- och utvecklingsformer.

 För säkerhets skull…

När en behörig person har omhändertagit ett testamente i samband med ett dödsfall, brukar det normala vara att testamentet också presenteras och upptas i den kommande bouppteckningen. Men många är de fall när saker och ting ändå inte går riktigt som förväntat.

För att verkligen säkerställa att det finns en bra spärr mot vårdslös hantering av testamentet inför eller i samband med en boutredning, tar Testamentsbanken på sig att ta en kopia på förvarat originaltestamente eller testamentskopia. Detta sker i så fall först i samband med ett dödsfall och först i samband med att testamentet skickas ut.

Det tillgår så att testators Testamentskuvert öppnas och en Säkerhetskopia tas på det förvarade testamentet (originaltestamente eller testamentskopia) innan utskick sker.

Säkerhetskopian förvaras och tjänar som bevis vid eventuella framtida tvister mellan arvingar och testamentstagare eller andra intressenter.

Vid registreringshandlingen finns därför en fråga som måste besvaras:

Undertecknad ger härmed Testamentsbanken i uppdrag att efter min död ta en Säkerhetskopia på min testamentshandling innan denna skickas ut”.

På registreringshandlingen (Formulär B) är frågan om Säkerhetskopia förkryssad med Ja. Om Säkerhetskopia av någon anledning ej ska tas finns möjligheten att lämna skriftlig kort info om detta invid den förkryssade rutan.